ArtykułyGwarancja Bankowa - Kancelaria Adwokacka

Gwarancja Ubezpieczeniowa 

 

Jak można zabezpieczyć umowę? 

Podczas zawierania umów warto pamiętać, aby zabezpieczyć swój interes w jak największym stopniu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma za zadanie zapewnienie realizacji celu umowy nawet w przypadku braku jej wykonania przez jedną ze stron. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 

 1. pieniądzu; 
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
 3. gwarancjach bankowych; 
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Bardzo ciekawą formą zabezpieczenia umowy jest gwarancja ubezpieczeniowa.  

 

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia 

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nie jest regulowana przez żadne przepisy. Jedynie ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wymienia umowę gwarancji ubezpieczeniowej jako czynność ubezpieczeniowąDlatego przy definiowaniu gwarancji ubezpieczeniowej zasadne jest odwołanie się do przepisów KC. 

Standardowo Zamawiający wymagają w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby przedkładana przez Wykonawców gwarancja należytego wykonania umowy była nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. 

Gwarancja ubezpieczeniowa to specyficzne oświadczenie woli zakładu ubezpieczeń, będącego gwarantem, zobowiązującego się do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta gwarancji w przypadku, gdy zobowiązany, (czyli najczęściej zleceniodawca gwarancji) nie wywiąże się z przyjętego zobowiązania wobec beneficjenta gwarancji. 

 

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych 

Najczęściej występujące rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych to: 

 1. ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium 
 2. ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu
 3. ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad lub usterek
 4. ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki 

 

Jak napisać wezwanie do zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej? 

Kwestią kluczową w uzyskaniu przez beneficjenta środków z gwarancji jest wystąpienie z poprawnym formalnie żądaniem wypłaty z gwarancji. Stąd też niezwykle istotna jest dokładna analiza regulacji w tym zakresie zawartych w dokumencie gwarancji. Wskazać należy, że treść samej gwarancji ubezpieczeniowej często wprowadza bardzo rygorystyczne wymogi wezwania do zapłaty z gwarancji, których nie spełnienie skutkuje każdorazowo odmową spełnienia świadczenia z gwarancji. W związku z tym, że gwarancja ubezpieczeniowa jest każdorazowo terminowa, a wezwanie do zapłaty wysyłane jest często w końcowym okresie jej obowiązywania, często nie ma już czasu na uzupełnienie wezwania do zapłaty. Z tej przyczyny w przypadku występowania z roszczeniami o zapłatę z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych rozważyć należy zwrócenie się o pomoc do profesjonalisty.  

Na co, według Nas, należy zwracać szczególnie uwagę przy próbie uzyskania środków z gwarancji: 

 1. Formalne poprawne żądanie wypłaty 
 2. Analiza regulacji zawartych w dokumencie 
 3. Termin wezwania wniosku 
 4. Poprawne doręczenie wniosku 

 

Więcej informacji

Więcej informacji odnośnie gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczającej umowę biznesową w firmie możecie Państwo otrzymać w naszej Kancelarii. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego pod numerem: +48 882 120 775 celem umówienia wizyty lub porady on-line. Nasz zespół prawników chętnie odpowie Państwu na wszystkie pytania.

 

Autor: Linda Pankiewicz i Anna Maria Kubiak

Tagi: #biznes