Artykuły

Odpowiedzialność profesjonalnego pełnomocnika

Zawód adwokata i radcy prawnego są niewątpliwie zawodami zaufania publicznego. Przy wykonywaniu swoich obowiązków zawodowi pełnomocnicy powinni zachować szczególną staranność i poczynić wszelkie starania dla uzyskania korzystanego dla klientów orzeczenia sądu czy też udzielenia klientom najlepszej porady prawnej. Czy zawsze przegrany proces sądowy oznacza, że nie mieliśmy racji, że nasze argumenty nie przekonały składu orzekającego? Nie zawsze. Czasem zdarza się, że przegrany proces sądowy jest wynikiem błędu naszego pełnomocnika.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Każdy profesjonalny pełnomocnik (adwokat, radca prawny) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywanym zawodem. Taki obowiązek wynika z:

Odpowiedzialność zawodowego pełnomocnika oparta będzie na zasadzie odpowiedzialności kontraktowej, tj. na zasadzie art. 471 k.c., zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Warunki odpowiedzialności pełnomocnika

Dla uzyskania świadczenia odszkodowawczego konieczne jest udowodnienie trzech elementów:

  1. szkody
  2. działania lub zaniechania pełnomocnika
  3. związku przyczynowego między szkodą a zawinionym działaniem lub zaniechaniem

Mówiąc wprost należy udowodnić, że gdyby nie uchybienie naszego pełnomocnika wynik sprawy z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością byłby odmienny od zastałego.

Analiza działań pełnomocnika

Warto dokonać analizy dokumentów zgromadzonych w sprawie i zobaczyć, czy nasz pełnomocnik faktycznie w sposób należyty wykonał swoje obowiązki. Pamiętać należy, że stronie procesu przysługuje prawo wglądu i pozyskania fotokopii z akt postępowania. Uzyskanie pełnych akt będzie konieczne dla dokonania oceny działań naszego pełnomocnika.

Jeżeli dojdziemy do przekonania, że pełnomocnik nie wykonał należycie swoich obowiązków, wówczas należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to nienależyte wykonanie obowiązków doprowadziło do przegrania procesu, inaczej rzecz ujmując czy zaniedbanie pełnomocnika było decydujące dla rozstrzygnięcia naszej sprawy. Jeżeli tak wówczas istnieje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, czy nasz pełnomocnik z należytą starannością prowadził postępowanie i czy do uzyskania niekorzystanego rozstrzygnięcia doprowadziła jedynie odmienna od naszej ocena sądu czy też zaniedbania pełnomocnika, pomóc może ocena akt postępowania dokonana przez innego profesjonalistę.

Warto również pamiętać, że osoby fizyczne takie roszczenia mogą zgłaszać w terminie 6 lat od dnia popełnienia uchybienia, natomiast przedsiębiorcy w ciągu 3 lat (liczonych do końca roku kalendarzowego).

Więcej

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie takiej jak np.: odpowiedzialność profesjonalnego pełnomocnika? Jeśli nasz artykuł wzbudził Twoje zainteresowanie, zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego pod numerem: +48 882 120 775 celem umówienia wizyty lub porady on-line. Nasz zespół prawników chętnie odpowie Państwu na wszystkie pytania.

 

Autor: Adwokat Anna Maria Kubiak