ArtykułySzkoda na osobie – jakie roszczenia Ci przysługują (600x300)

W prawie cywilnym możemy spotkać się z ogólnym podziałem szkód na szkody na mieniu (np. gdy doszło do uszkodzenia pojazdu, nieruchomości) oraz szkody na osobie. Te drugie dotyczą sytuacji, w których doszło do uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, cierpień psychicznych, a nawet śmierci poszkodowanego. W tym artykule dowiesz się, jakie uprawnienia przysługują Ci w przypadku doznania szkody na osobie.

Bezpośrednio i pośrednio poszkodowani

W prawie cywilnym rozróżnia się osoby poszkodowane na bezpośrednio i pośrednio poszkodowane. O bezpośrednio poszkodowanym mówimy, gdy poszkodowany doznał szkód będących bezpośrednim następstwem zdarzeń, z którymi łączy się odpowiedzialność sprawcy szkody. Natomiast osobą pośrednio poszkodowaną jest ta która, mimo że nie była bezpośrednim celem działania sprawcy, poniosła szkodę.

Roszczenia osób bezpośrednio poszkodowanych za szkodę na osobie

 1. Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, w tym w szczególności zwrot kosztów leczenia (np. zakupu lekarstw, zakupu specjalistycznych sprzętów, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych) oraz kosztów przygotowania do innego zawodu (art. 444 § 1 k.c.).
 2. Renta z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej, gdy poszkodowany nie może wykonywać dotychczasowej pracy (art. 442 § 2 k.c. w zw. z art. 361 k.c.).
 3. Renta z tytułu zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widów powodzenia na przyszłość poszkodowanego (art. 444 § 2 k.c.).
 4. Renta tymczasowa, jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić (art. 444 § 3 k.c.).
 5. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które przysługuje w wypadkach wskazanych w pkt. 1-4 (art. 445 § 1 k.c.).
 6. Zadośćuczynienie związane z pozbawieniem wolności oraz skłonieniem do poddania się czynowi nierządnemu (art. 445 § 2 k.c.).
 7. Odszkodowanie za szkody prenatalne (art. 446 k.c.).
 8. Odszkodowanie jednorazowe przysługujące z ważnych powodów, tzw. kapitalizacja renty (art. 447 k.c.).
 9. Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego (art. 448 k.c.).

Roszczenia osób pośrednio poszkodowanych za szkodę na osobie

 1. Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu na rzecz osoby, która je poniosła, jeśli poszkodowany zmarł (art. 446 § 1 k.c.).
 2. Renta na rzecz osób, którym zmarły dostarczał środków utrzymania (art. 446 § 2 k.c.).
 3. Odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego, gdy doszło do znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej (art. 446 § 3 k.c.).
 4. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego (art. 446 § 4 k.c.).
 5. Zadośćuczynienie w sytuacji niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej (art. 4462 k.c.).

Zapraszamy na poradę prawną

Jeśli masz wątpliwości czy któreś z wymienionych roszczeń Ci przysługuje albo potrzebujesz pomocy w sprecyzowaniu swojego roszczenia – skontaktuj się z nami. Kompleksowo pomożemy Ci z Twoim problemem, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie związane ze szkodami osobowymi.

W kolejnych artykułach szerzej opisywać będziemy również wybrane roszczenia, tj. te które nasuwają najwięcej pytań i wątpliwości.

Autor: Klaudia Jasionowska

Czytaj więcej na naszej stronie