OfertaPrawo Rodzinne i Opiekuńcze

Rozwód

Sprawy rozwodowe z reguły nie są sprawami łatwymi ani przyjemnymi. Małżonkowie decydują się na rozwód w sytuacji, w której nie widzą już szans na kontynuowanie związku.

Warto jednak pamiętać, że orzeczenie rozwodu może nastąpić jedynie wówczas, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami nie może istnieć już żadna więź gospodarcza czy uczuciowa. W innym przypadku, nawet jeżeli wniesiemy pozew o rozwiązanie małżeństwa poprzez orzeczenie rozwodu, sąd może zdecydować o orzeczeniu jedynie separacji.

 

Orzeczenie rozwodu

RozwódOrzeczenie rozwodu następuje na wniosek. Konieczne jest wniesienie do sądu właściwego dla ostatniego miejsca wspólnego zamieszkania małżonków pozwu o rozwiązanie małżeństwa (rozwód). Małżeństwo może zostać rozwiązane z orzeczeniem o winie, albo bez orzekania o winie – wówczas dzieje się to na zgodny wniosek stron. W przypadku wniesienia pozwu o orzeczenie rozwodu opłata do sądu wynosi 600 zł. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Warto zapamiętać, że orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka można uzyskać jedynie wówczas, gdy druga strona w żaden sposób nie przyczyniła się do rozpadu małżeństwa (np. w przypadku zdrady, alkoholizmu czy marnotrawienia majątku tylko przez jednego z małżonków). W sytuacji, kiedy sąd orzeknie rozwód na skutek wyłącznej winy jednego z małżonków, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku, tj. zasądzić odpowiednie alimenty.

Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli o orzeczenie rozwodu wniesie małżonek, który zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, wówczas bez zgody drugiej strony sąd nie będzie mógł orzec rozwodu.

Wydając wyrok rozwodowy sąd jednocześnie:

  • rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim (tj. poniżej 18-ego roku życia) dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem,
  • orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnego małoletniego dziecka,
  • orzeka także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez małżonków przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania.

 

Podział majątku

Kancelaria AMK

Dodatkowo na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Podziału majątku wspólnego można dokonać również w oddzielnym postępowaniu. Należy mieć na uwadze, że opłata do sądu – w przypadku wniosku o wspólne orzeczenie rozwodu i o dokonanie podziału majątku wspólnego – wzrośnie o kwotę 1.000,00 zł. Każdorazowo zalecamy rozważenie, czy w danej sprawie należy najpierw uzyskać rozwód a dopiero później wystąpić o podział majątku wspólnego, bowiem postępowanie o podział majątku wspólnego może doprowadzić do przedłużenia postępowania i późniejszego uzyskania orzeczenia rozwodowego.

Sprawy rozwodowe, z tego względu, że opierają się w dużej mierze na emocjach stron, są sprawami bardzo trudnymi. Warto skorzystać zatem z pomocy profesjonalnego prawnika. Pozwoli to z pewnością na szybsze i bardziej satysfakcjonujące rozwiązanie sprawy.

Nasza Kancelaria pomoże Państwu przejść przez ten trudny czas, wskaże wszelkie możliwe rozwiązania trudnej sytuacji oraz udzieli wszelkich niezbędnych porad i wskazówek. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Kancelarii, podczas którego omówimy wszystkie szczegóły. Powierzając swoją sprawę zespołowi naszej Kancelarii, otrzymujesz pomoc doświadczonych adwokatów i gwarancję profesjonalnej opieki prawnej.

Czytaj więcej na naszej stronie