Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez Kancelarię Adwokacką Anna Maria Kubiak danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Anna Maria Kubiak ul. Zaborowska 1C/12, 01-462 Warszawa. Dane osobowe zbierane przez Kancelarię Adwokacką Anna Maria Kubiak przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Kancelaria Adwokacka Anna Maria Kubiak zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Maria Kubiak

email: polityka.prywatnosci@lawyersoffice.pl, tel: 882 120 775.

 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Kancelaria Adwokacka Anna Maria Kubiak zbiera i przetwarza dane osobowe:

  • w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię Adwokacką Anna Maria Kubiak z klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii Adwokackiej Anna Maria Kubiak (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii kontakt z Panią/Panem a tym samym należytą ochronę Pani/Pana interesów w ramach udzielonego radcy prawnemu pełnomocnictwa.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.

 

Prawo do wniesienia skargi

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię Adwokacką Anna Maria Kubiak danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu obowiązywania umowy łączącej Pana/Panią z Kancelarią Adwokacką Anna Maria Kubiak jako administratorem danych w szczególności odpowiednio do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być sądy, prokuratury, organy administracji, służby państwowe i inne organy, których katalog został szczegółowo wskazany w treści udzielonego pełnomocnictwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane są biurze Kancelarii Adwokackiej Anna Maria Kubiak. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

Kancelaria Adwokacka Anna Maria Kubiak w związku ze współpracą z innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych innym zawodowym pełnomocnikom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii Adwokackiej Anna Maria Kubiak.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez Kancelarię Adwokacką Anna Maria Kubiak do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie lawyersoffice.pl/polityka-prywatnosci.