ArtykułyKancelaria Prawna AMK - Nieudany urlop

Dochodzenie odszkodowania po nieudanym urlopie

W celu transponowania do polskiej legislatury Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z dniem 01 lipca 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nowy akt prawny wprowadza wiele korzystnych z perspektywy konsumenta rozwiązań mogących ułatwić dochodzenie odszkodowania po nieudanym urlopie.

Główną zmianą działającą na korzyść klienta biura podróży jest możliwość dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za niezgodny z umową wyjazd aż do trzech lat po jego zakończeniu. Pamiętać jednakże trzeba, iż wszelkie stwierdzone niedogodności (takie jak np. głośny, niezapowiedziany remont hotelu w którym zostaliśmy zakwaterowani, inny standard pokoi aniżeli taki za jaki zapłaciliśmy, brak udogodnień, które zgodnie z ofertą powinniśmy mieć w cenie itp.) należy zgłosić agentowi, u którego kupiliśmy wycieczkę lub też organizatorowi wyjazdu jak najszybciej, najlepiej jeszcze w trakcie jego trwania. Negatywną zmianą z punktu widzenia podróżnego jest zniesienie przez ustawodawcę 30-dniowego terminu, w ciągu którego organizator turystyczny musiał ustosunkować się do wniesionej reklamacji. Tym bardziej warto pamiętać o tym, że jeżeli biuro podróży nie odpowiedziało na reklamację, to nie oznacza, iż automatycznie ją uznało (taki stan prawny obowiązywał do dnia 01 lipca 2018 roku). Warto w takiej sytuacji jak najszybciej podejmować kolejne kroki prawne, aby uniknąć przedawnienia roszczenia, po upływie którego nie będzie można starać się o odszkodowanie ani zadośćuczynienie za nieudane wakacje.

Możliwość podwyższenia ceny wycieczki przez organizatora

Nowa ustawa przewiduje możliwość podwyższenia ceny wycieczki przez organizatora jedynie w trzech przypadkach:

1. W sytuacji wzrostu ceny przewozu wynikającej ze wzrostu kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania.

2. Gdy zmienią się wysokości niektórych opłat od usług turystycznych lub podatków (np. opłat lotniskowych).

3. W przypadku zmiany kursów walut istotnych dla danej wycieczki.

Wyraźnie podkreślić należy, że cena może wzrosnąć w związku z przyczynami wskazanymi powyżej jedynie, jeżeli stosowny zapis znajdzie się w umowie o udziale w imprezie turystycznej. Ponadto w takiej umowie musi być również wskazane w jaki sposób będą obliczane zmiany cen. Co więcej, jeżeli w umowie widnieje zapis o możliwości wzrostu ceny wycieczki, podróżny ma prawo również do jej obniżenia, gdyby wskazane koszty uległy zmniejszeniu. Ważnym jest również, iż cena ustalona w umowie nie może wzrosnąć pod żadnym pozorem w ciągu 20-tu dni przed datą rozpoczęcia wycieczki. Możliwym jest również odstąpienie od umowy za zwrotem wszelkich wpłaconych na poczet wyjazdu opłat i wpłat, jeżeli podwyższenie ceny przekracza 8% jej całkowitej kwoty.

Odstąpienie od Umowy bez kosztów

Kolejną bardzo dobrą z perspektywy podróżnych zmianą jest wprowadzenie przez ustawodawcę możliwości odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem wycieczki bez jakichkolwiek kosztów odstąpienia, gdy w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie doszło do wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Omawiana Ustawa obowiązuje zaledwie od roku, stąd trudno przewidzieć jakie sytuacje w praktyce będą uznawane za „nieuniknione i nadzwyczajne” lecz prawdopodobnie będą to wszelkiego rodzaju zdarzenia wynikające z działania siły wyższej, w tym m.in. wybuchy wulkanów, powodzie jak i zaburzenia życia zbiorowego takie jak wojna czy zamieszki krajowe. Warto jednak pamiętać, iż w przypadku odstąpienia od umowy w związku z nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami należny nam będzie jedynie zwrot dotychczas już dokonanych wpłat na poczet wycieczki, nie będzie jednak można ubiegać się o odszkodowanie czy zadośćuczynienie.

Organizator turystyki z kolei może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i zwrócić podróżnemu jedynie te wpłaty, których już dokonał na poczet wycieczki (bez prawa konsumenta do odszkodowania i zadośćuczynienia) tylko wtedy, gdy liczba osób które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie i tylko w przypadku, jeżeli organizator powiadomi podróżnego o odstąpieniu od umowy nie później niż na 20 dni przed wycieczką trwającą ponad 6 dni, na 7 dni w przypadku wyjazdu trwającego od 2-óch do 7-miu dni lub na 48 godzin przed imprezą turystyczną trwającą krócej aniżeli 2 dni. Jeżeli organizator zaniecha wskazanych terminów i powiadomi podróżnego o odwołaniu wyjazdu w terminie krótszym aniżeli wynika to z powyższych okresów, konsument taki będzie mógł ubiegać się zarówno o dodatkowe odszkodowanie jak i zadośćuczynienie. Podobnie jak przy odstąpieniu od umowy przez podróżnego w związku z nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, w przypadku odstąpienia organizatora od umowy w związku z niewystarczającą liczbą chętnych, organizator ma obowiązek zwrotu wszelkich opłat i wpłat w terminie 14 dni.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Niezwykle istotną zmianą wprowadzoną Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach są przepisy dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Do tej pory, w przypadku bankructwa biura podróży, konsumenci mogli liczyć jedynie na zwrot wpłaconych, lecz niewykorzystanych środków oraz pokrycie kosztów powrotu do kraju. Często wiązało się to zatem z nagłym przerwaniem wymarzonego wypoczynku i koniecznością szybszego powrotu do miejsca zamieszkania. W obecnym stanie prawnym, jeżeli biuro podróży upadanie w trakcie wycieczki, turyści będą mogli spokojnie dokończyć wypoczynek, ponieważ pozostała część pobytu jak i planowy powrót do domu zostaną zapewnione właśnie z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Zaznaczyć należy, iż omawiana ustawa zawiera szereg włączeń, a jej przepisów nie odnosi się do wyjazdów krótszych niż 24 godziny (chyba, że obejmują nocleg), podróży służbowych organizowanych na podstawie umowy generalnej oraz wyjazdów organizowanych okazjonalnie w celach niezarobkowych i dla ograniczonej grupy podmiotów.

Nie ulega wątpliwości, iż Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach, która weszła w życie 01 lipca 2018 roku wprowadza wiele istotnych z perspektywy podróżnych zmian. W znacznej większości są to zmiany na korzyść konsumenta, otwierające podróżnym drogę do skuteczniejszego ubiegania się o zwrot ceny wycieczki, odszkodowania czy zadośćuczynienia za tzw. zmarnowany urlop.

Więcej informacji

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ubieganiem się o zwrot kosztów za nieudany urlop zapraszamy do siedziby Kancelarii, do kontaktu mailowego na adres: kancelaria@lawyersoffice.pl ,telefonicznego pod numerem: +48 882 120 775 lub skorzystanie z formularza kontaktowego celem umówienia wizyty. Nasz zespół prawników chętnie odpowie Państwu na wszystkie pytania.

Autor: Aplikant adwokacki Magdalena Zawadzka