OfertaPrawo Rodzinne i Opiekuńcze

Sam rozwód niesie już ze sobą dużo stresu. Jest to zawsze ciężki czas zarówno dla żony jak i męża. Ciężko jest w takim stanie zachować racjonalne myślenie i skupić się na danej sprawie. Podział majątku warto zostawić specjalistom, którzy zrobią to profesjonalnie, z największą starannością o każdy szczegół- zachowując spokój i zimną krew. Działając w sprawie zachowujemy dbałość o Państwa interes. Wiemy jak ważna jest kwestia majątkowa i zabezpieczenie Państwa przyszłości. Pozwólcie Państwo, że przytoczymy kilka faktów o podziale majątku.

 

Podział majątku może być wykonany na dwa różne sposoby:

  1. umownie (z pomocą notariusza), co jest możliwe jedynie w wypadku, jeśli pomiędzy stronami nie ma sporu. Umowa taka winna mieć formę aktu notarialnego.
  2. sądownie (najlepiej z pomocą adwokata).

Jeśli podziału dokonuje się z powodu śmierci jednego z małżonków, właściwym będzie sąd spadku. Przepisy prawa nie zakreślają natomiast terminu, w jakim wniosek o podział powinien zostać wniesiony. Oznacza to, iż wniesienie wniosku o podział przez którąkolwiek ze stron nastąpić może zarówno zaraz po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego jak i później. Jednakże mimo to, iż strona nie jest ograniczona terminem na wniesienie wniosku o podział majątku, z praktycznego punktu widzenia nie należy z nim zwlekać – z biegiem lat dowody, które należy przedstawić w postępowaniu mogą ulec zniszczeniu bądź zaginąć, co znacznie utrudni dochodzenie swoich roszczeń względem drugiej strony.

 

Podział majątku wiążę się z obowiązkiem wniesienia opłaty sądowej, która wynosi 1000,00 złotych. Może być ona jednak znacznie niższa, jeśli strony dołączą do wniosku tzw. zgodny plan podziału – wówczas jest to 300,00 złotych. Dla obliczenia kosztów całego postępowania należy doliczyć ewentualne

Rozwód

wynagrodzenie za pracę biegłego, wynagrodzenie dla adwokata lub radcy prawnego, koszty mediacji lub koszty sądowe obciążające strony postępowania. Wniosek o sądowy podział majątku wspólnego powinien zawierać podstawę ustania wspólności majątkowej oraz informację, co wchodzi w skład majątku wspólnego. Żądanie dokonania podziału powinno być w piśmie zawarte wprost. Podziałowi podlega tylko majątek wspólny byłych małżonków.

W skład majątku wspólnego wchodzą w szczególności:

  1. wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności gospodarczej,
  2. dochody z majątku wspólnego oraz z majątków osobistych małżonków,
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
  4. dochody pochodzące ze spadku czy darowizny.

Sądowy podział majątku, co do zasady, obejmuje całość majątku wspólnego – jedynie z bardzo ważnych powodów, sąd może dokonać podziału jego części. W toku postępowania sąd ustala skład i wartość majątku, ustala istniejące pomiędzy stronami roszczenia oraz dokonuje ostatecznie podziału majątku. W przedmiotowym postępowaniu strony mogą dochodzić ustalenia nierównych podziałów, zwrotu wydatków i nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku wspólnego, bądź z majątku wspólnego na rzecz majątku jednego z małżonków. Warto jednak pamiętać, że wszystkie te żądania muszą zostać zgłoszone w toku postępowania o podział majątku wspólnego, bowiem późniejsze ich dochodzenie w oddzielnym postępowaniu nie będzie już możliwe.

Jednocześnie pamiętać należy, że w przypadku gdy do majątku wspólnego wchodzi nieruchomość istnieją trzy sposoby podziału nieruchomości:

  1. podział fizyczny,
  2. przyznane nieruchomości jednej ze stron przy zasądzeniu spłaty na rzecz drugiej strony,
  3. przymusowa sprzedaż nieruchomości.

 

Kancelaria AMK

Mamy nadzieje, że udało Nam się przybliżyć Państwu możliwości związane z podziałem majątku wspólnego.

Więcej informacji

Jeżeli chcą Państwo zminimalizować stres i jak najszybciej zakończyć sprawę podziału majątku zapraszamy Państwa do siedziby Kancelarii w Warszawie, do kontaktu mailowego pod adresem: kancelaria@lawyersoffice.pl ,telefonicznego pod numerem: +48 882 120 775 lub skorzystanie z formularza kontaktowego celem umówienia wizyty. Nasz zespół prawników chętnie odpowie Państwu na wszystkie pytania.