Artykułyhttps://pl.freepik.com

Tagi: #prawo-cywilne

 

Rękojmia za wady rzeczy 

Każdy z nas, każdego dnia dokonuje zakupu najróżniejszych towarów. Umowa sprzedaży jest jedną z najczęściej zawieranych umów w życiu codziennym. Płacąc sprzedawcy cenę, otrzymujemy umówiony towar.
Co jednak w sytuacji, gdy cena została zapłacona, ale wydany towar nie spełnia wszystkich ustaleń dokonanych między sprzedającym a kupującym?  

 

Rękojmia za wady rzeczy – co to takiego?

Rękojmia oznacza odpowiedzialność sprzedającego za wady rzeczy, które sprzedaje. Oznacza to, że sprzedawca będzie ponosił konsekwencje związane z naprawieniem szkody wynikłej z wydania towaru obarczonego wadą. 

 

Za co sprzedający ponosi odpowiedzialność – wady fizyczne i wady prawne

Zgodnie z art. 556§1 kodeksu cywilnegokażda niezgodność towaru z treścią umowy stanowi jego wadę – zarówno brak jakiejś cechy towaru, o której istnieniu sprzedający zapewniał, jak również chociażby brak cechy, o której nie było mowy w trakcie transakcjiale mimo to, towar powinien tę cechę mieć ze względu na cel, dla którego dokonuje się zakupu tego towaru, który wynika z umowy. Za wadę rzeczy można uznać również wydanie przez sprzedającego rzeczy niekompletnej. 

Ciekawym przypadkiem wady rzeczy sprzedanej, która również objęta jest rękojmią, jest przypadek przewidziany w art. 5561 §1 pkt. 3 kodeksu cywilnego. Dotyczy on sytuacji, w której kupujący dokładnie wiedział, jak wygląda towar przez niego kupowany, jednakże błędnie myślał, że jego cechy są właściwe dla osiągnięcia zamierzonego przez kupującego celu, o czym informował sprzedawcęW przypadku, jeżeli sprzedawca nie wyprowadzi kupującego z błędu, będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wadę rzeczy. 

Wady, za które sprzedający ponosi odpowiedzialność

Wady, za które sprzedający ponosi odpowiedzialność, mogą mieć dwojaką naturę. Mogą mieć zarówno charakter fizyczny, jak i prawny.

  1. Wada fizyczna jest to wada materialna, którą dotknięta jest dana rzecz. Jak wyżej wspomniano, może ona polegać na wydaniu przez sprzedawcę rzeczy niekompletnej, bądź uszkodzonej (także dotyczy to uszkodzenia w procesie montażu rzeczy, jeżeli za montaż odpowiadał sprzedawca, albo rzecz została zamontowana w sposób zgodny z instrukcją przez sprzedawcę przekazaną).
  2. Wada prawna natomiast dotyczy nieprawidłowości w sferze prawnej rzeczy. Zgodnie z art. 556kodeksu cywilnego zachodzi ona, gdy dana rzecz nie należy do sprzedającego albo jest obciążona np. ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz innej osoby, o czym sprzedający nie poinformował kupującego 

 

Kiedy sprzedawca nie poniesie odpowiedzialności z tytułu rękojmi?

Co do zasady, sprzedawca nie poniesie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy kupujący wiedział o istnieniu wady w momencie sprzedaży.
Ustawodawca przewidział również możliwość umownej modyfikacji, ograniczenia, a nawet wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Takie ukształtowanie stosunku prawnego zależy jednak tylko od woli stron umowy sprzedaży 

 

Realizacja rękojmi

Skutkiem zajścia odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi jest powstanie po stronie sprzedającego konkretnych obowiązków względem kupującego, który stał się poszkodowanym. Przepisy kodeksu cywilnego dają kupującemu następujące możliwości: 

  1. złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny (proporcjonalnym), 
  2. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (poza przypadkami, gdy wada jest nieistotna), 
  3. żądanie wymiany rzeczy na pozbawioną wad. 

W celu uwolnienia się od odpowiedzialności sprzedający może wymienić wadliwy towar na właściwy. Musi to jednak zrobić jak najszybciej i tak, by kupujący nie miał z tego tytułu większych niedogodności. 
Przy realizacji uprawnień z tytułu rękojmi należy przykładać dużą wagę do określonych ustawowo terminów zgłoszenia wad i dochodzenia roszczeń. Pamiętać należy jednak, że terminy te mogą być zmieniane w umowie stron.  

 

Więcej informacji

Więcej informacji odnośnie rękojmi oraz samej umowy sprzedaży możecie Państwo otrzymać w naszej Kancelarii. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego pod numerem: +48 882 120 775 celem umówienia wizyty lub porady on-line. Nasz zespół prawników chętnie odpowie Państwu na wszystkie pytania.

 

Autor: Magdalena Zawadzka

Zdjęcia: https://pl.freepik.com