ArtykułyUpadłość i zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Istnieje wiele przyczyn społecznych, gospodarczych czy osobistych, które mogą sprawić, że dalsze prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie możliwe. Jednym z powodów może być oczywiście globalna epidemia COVID-19, która spowodowała niespotykane dotąd ograniczenia we wszystkich sferach życia, także bardzo dotkliwe w sferze gospodarczej. W takich sytuacjach pojawia się konieczność czasowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z możliwością wznowienia jej w przyszłości, kiedy niekorzystna sytuacja ulegnie zmianie.

W jaki sposób zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG można zawiesić z jakiegokolwiek powodu, na dowolny czas, nie krótszy jednak niż 30 dni. Okres ten może być oznaczony we wniosku, ale nie jest to konieczne. We wniosku należy jednak koniecznie podać datę, z którą działalność gospodarcza ulega zawieszeniu. Nie musi to być data złożenia wniosku, może być wcześniejsza lub późniejsza. Aby dokonać zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej ujawnionej w rejestrze CEIDG wystarczy, że osoba prowadząca działalność złoży odpowiedni wniosek do tego rejestru. Jeżeli zawieszenie działalności dotyczy natomiast spółki cywilnej, z wnioskiem muszą wystąpić wszyscy jej wspólnicy.

W przypadku zawieszenia działalności spółki kapitałowej wpisanej do KRS, niezbędna jest uchwała zarządu spółki oraz dokładne wskazanie dat rozpoczęcia zawieszenia działalności oraz zakończenia tego okresu zarówno w uchwale jak i we wniosku o zawieszenie działalności. Sam okres zawieszenia może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Zawieszenie działalności należy zgłosić do właściwego ze względu na siedzibę spółki KRS w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały.

Istotnym warunkiem zawieszenia działalności gospodarczej jest niezatrudnianie żadnych pracowników (dotyczy to umów o pracę, powołania, mianowania, wyboru, lub spółdzielczej umowy o pracę) w momencie zgłaszania wniosku.

Jakie korzyści przynosi zawieszenie działalności gospodarczej?

Najważniejszą korzyścią wynikającą z zawieszenia działalności gospodarczej jest to, że w trakcie zawieszenia ustaje obowiązek uiszczania składek ZUS oraz podatku dochodowego. Nie ma również obowiązku składania deklaracji ZUS ani VAT. Samego zawieszenia nie trzeba zgłaszać do ZUS, wystarczy sam wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego.

Czynności, które można wykonywać w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, co oczywiste, nie można tej działalności wykonywać oraz nie można osiągać z niej przychodów. Jednak ustawodawca zezwala na dokonywanie pewnych czynności niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności po jej wznowieniu. Jeśli jest to konieczne, osoba prowadząca zawieszoną działalność gospodarczą może np.: spłacać zobowiązania i przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem działalności, zbywać własne środki trwałe czy wykonywać inne czynności konieczne do tego, aby w przyszłości powrócić do prowadzenia działalności.

 

Ogłoszenie upadłości

W niektórych szczególnie trudnych sytuacjach jedynym rozwiązaniem pozostaje ogłoszenie upadłości. Warto znać regulacje dotyczące tej kwestii, chociażby ze względu na fakt, że ewentualne zaniechania mogą narazić osoby odpowiedzialne za spółkę na odpowiedzialność prawną.
Sąd może ogłosić upadłość wtedy, gdy dłużnik posiada majątek wystarczający do zaspokojenia kosztów postępowania. Kwestię ogłaszania upadłości reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Kiedy należy ogłosić upadłość?

Upadłość należy ogłosić wtedy, gdy wystąpią określone ustawowo przesłanki. Główną przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika, wobec którego ma być ona ogłoszona. Chodzi o sytuację, gdy opóźnienia w regulowaniu zobowiązań wynoszą więcej niż 3 miesiące. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale której ustawa nadaje zdolność prawną, jest dłużnikiem niewypłacalnym również wtedy, gdy jej zobowiązania pieniężne są wyższe niż wartość jej majątku, a sytuacja taka trwa dłużej niż 24 miesiące.
Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości powinien wystąpić sam dłużnik.
Jak stanowi art. 21 ust.1 ustawy Prawo upadłościowe, powinien zrobić to w ciągu 30 dni od momentu pojawienia się przesłanek uzasadniających taki wniosek. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje, że zobowiązane podmioty ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną tym zaniechaniem.

Procedura

Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy Prawo upadłościowe, może wystąpić oczywiście sam dłużnik lub każdy z jego wierzycieli, a także w przypadku poszczególnych podmiotów inne osoby, szczegółowo oznaczone w art. 20 ust. 2.
O ogłoszeniu upadłości decyduje sąd rejonowy w składzie 3 sędziów. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Prawa upadłościowego sądem właściwym do rozpatrzenia tej sprawy jest sąd głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 51 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo upadłościowe, sąd: „wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze”. Ogłoszenie upadłości ma doprowadzić do jak najpełniejszej spłaty wierzycieli i umorzenia pozostałej części długów. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, z której mają zostać zaspokojeni wierzyciele.

Jakkolwiek ogłoszenie upadłości jest drastycznym prawnym rozwiązaniem, dokonywanym wtedy, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą znajduje się w skrajnie trudnej sytuacji, to może ono umożliwić przerwanie spirali zadłużenia i otwarcie drogi do rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tematyką zawieszenia lub ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej, zapraszamy do kontaktu.  Nasz zespół prawników chętnie odpowie Państwu na wszystkie pytania.

 

Źródła i opracowania:

  1. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535.
  2. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769.
  3. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zawieszenie-wznowienie-i-zamkniecie-firmy/chce-zawiesic-firme-jednoosobowa/proc_885-zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej
  4. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy/chce-zakonczyc-dzialalnosc-jednoosobowa/upadlosc-restrukturyzacja-firmy

 

Autor: Aplikant Adwokacki Magdalena Zawadzka